OR en het Pensioenakkoord

Recht op instemming van ondernemingsraden In de pensioenovereenkomst is bepaald dat alle pensioenregelingen moeten worden omgezet in beschikbare-premieregelingen op basis van bepaalde leeftijdsneutrale bijdragen.

Recht op instemming van ondernemingsraden


In de pensioenovereenkomst is bepaald dat alle pensioenregelingen moeten worden omgezet in beschikbare-premieregelingen op basis van bepaalde leeftijdsneutrale bijdragen. De ondernemingsraad (OR) kan instemmen met de uitbetaling van het pensioen. In andere gevallen misschien niet. Een pensioenovereenkomst zal een lang en intensief overleg tussen werkgevers en werknemers vergen. De overgang van het huidige pensioenstelsel naar het nieuwe kan aanzienlijke gevolgen hebben, niet alleen voor de bedrijfspensioenen, maar ook voor het totale pakket van arbeidsvoorwaarden. Het is belangrijk dat de ondernemingsraden in een zo vroeg mogelijk stadium bij deze overgang worden betrokken.

Het recht om in te stemmen met wijzigingen in pensioenregelingen


Krachtens artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WCA) hebben ondernemingsraden instemmingsrecht met betrekking tot een pensioenregeling wanneer deze betrekking heeft op een door een werkgever voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van de bepalingen van een pensioenovereenkomst (artikel 27, lid 1, onder a), van de WCA). Met andere woorden, het gaat om een weloverwogen beslissing van de werkgever die gevolgen heeft voor de voorwaarden van een pensioenregeling. Bijvoorbeeld de vaststelling, wijziging of afschaffing van een pensioenregeling of een deel daarvan. Dit omvat de voorgenomen keuze van de werkgever voor een pensioenuitvoerder en het overeenkomen van een uitvoeringsovereenkomst voor de pensioenregeling (artikel 27, lid 7, van de WOR).

Beperkingen op het recht om in te stemmen


In de regel wordt de onderhandeling over pensioenregelingen overgelaten aan de sociale partners, d.w.z. de werkgevers- en werknemersorganisaties. Zo kunnen beroepsorganisaties en vakbonden of beroepsverenigingen in het kader van collectieve onderhandelingen overeenkomsten sluiten over pensioenen op basis van arbeidsvoorwaarden, en kunnen zij pensioenregelingen op sector- of bedrijfsniveau afsluiten. over de alomvattende elementen van MVO en in pensioenregelingen van dit type hebben de werkgevers geen stemrecht en heeft de ondernemingsraad derhalve geen instemmingsrecht. Dit geldt ook in het geval van verplichte bedrijfstakpensioenfondsen.

Uitbreiding van het recht op toestemming


Als de sociale partners, de werkgever(sorganisatie) en de vakbond of beroepsvereniging, in een cao een afspraak maken over de pensioenregeling of een deel daarvan, kunnen daarmee ook de instemmingsrechten van de ondernemingsraad worden uitgebreid De cao kan ook een bedrijfstak-cao zijn. Deze collectieve arbeidsovereenkomst geldt voor alle ondernemingen in de betrokken sector. Het kan ook gaan om een collectieve arbeidsovereenkomst voor de hele onderneming. Het is van toepassing op de betrokken onderneming.
De bevoegdheden van de ondernemingsraad kunnen ook worden uitgebreid door middel van een schriftelijke overeenkomst waarin wordt vastgelegd wat de werkgever en de ondernemingsraad zijn overeengekomen. In artikel 32 van de CAO wordt beschreven hoe dit kan worden gedaan.

Pensioenregelingen en ondernemingsraden


Alle werkgevers moeten een pensioenoverdrachtsregeling hebben. De werkgever moet met de werknemer (vertegenwoordiger) overeenstemming bereiken over eventuele wijzigingen. Dit plan moet worden toegezonden samen met een verzoek aan de ondernemingsraad om wijzigingen in de pensioenovereenkomst goed te keuren. Deelname aan de overgang begint echter al vanaf het begin. De vragen die de ondernemingsraden zich willen stellen zijn

 • Voor welk type pensioencontract willen de werkgevers kiezen?
 • Hoe zullen zij verder gaan met hun bestaande verplichtingen en rechten, en welke overwegingen liggen aan hun keuze ten grondslag?
 • Wat zijn de gevolgen van het (nieuwe) bonussysteem per leeftijdsgroep?
 • Wat is een passende vergoeding (zoals wettelijk vereist) en hoe zal deze worden bepaald naar gelang van de leeftijdsgroep?
 • Hoe zal de compensatie worden gefinancierd en wat zijn de economische gevolgen voor werkgevers en werknemers?
 • Wat kunnen ondernemingsraden nu al overwegen?
 • Uiterlijk in 2026 zullen de ondernemingsraden het eens moeten worden over een nieuwe regeling. Vragen waarover ondernemingsraden zich al kunnen buigen zijn
 • Wanneer is het beste moment om over te schakelen op de nieuwe regeling?
 • Heeft het zin om nu een nieuwe regeling voor nieuwe werknemers in te voeren?
 • Is het wenselijk de voorgestelde overgangsmethode toe te passen?
 • Hoe om te gaan met de verschillende arbeidsvoorwaarden tussen bestaande en nieuwe bedrijven?
 • Hoe kan de beëindiging van het beheerscontract gemakkelijk worden verzoend met de invoering van een pensioencontract?
 • Is het de moeite waard om nu van management te veranderen?

Kijk voor meer informatie op wijzigingpensioen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *