Verschoningsrecht advocaat over informatie derdengeldenrekening

HR 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:532 Voor de beantwoording van de vraag of informatie over een derdengeldenrekening van een advocaat onder het verschoningsrecht (ex art. 53a AWR) valt, is beslissend of hem de informatie in zijn hoedanigheid van advocaat is toevertrouwd. Of dat het geval is, is in de eerste plaats aan de advocaat om te beoordelen. Volgens de Hoge Raad […]

De notariële kwaliteitsrekening en uitbetaling aan kopers/verkopers van registergoederen

HR 16 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:588 In deze zaak speelde de vraag of de notaris de op zijn kwaliteitsrekening gehouden (restant)koopsom voor een onroerende zaak moet uitkeren aan de verkoper omdat uit de narecherche bleek dat levering vrij en onbezwaard heeft plaatsgevonden, of aan de koper omdat daarna bleek dat de beoogde overdracht is mislukt door het ontbreken van een titel. […]

Minister heeft in redelijkheid tot algemeenverbindendverklaring van de cao’s kunnen komen

HR 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:537 De minister kan bepalingen van een cao die gelden voor een, naar zijn oordeel belangrijke, meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame personen algemeen verbindend verklaren. De Hoge Raad overweegt dat de minister een ruime mate van beleids- en beoordelingsvrijheid toekomt bij de beantwoording van de vraag welke bronnen aan de gegevensverstrekking voor de vaststelling […]

Booking.com bemiddelt bij de totstandkoming van reisovereenkomsten

HR 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:527 De Hoge Raad heeft geoordeeld dat Booking.com bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen. Dat betekent dat Booking.com mogelijk verplicht moet deelnemen aan het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche. Verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds? Verschillende bedrijven in Nederland zijn verplicht hun werknemers aan te melden bij een bedrijfstakpensioenfonds. Deze verplichting vloeit voort […]

Verzoek om toelating tot schuldsaneringsregeling mogelijk in verzetprocedure

HR 26 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:460 De regel dat alleen om toelating tot de schuldsaneringsregeling mag worden verzocht zolang het faillissement nog niet is uitgesproken, geldt niet in de verzetprocedure. In deze zaak is de schuldenaar failliet verklaard, zonder dat hij is gehoord. Hij stelt verzet in en verzoekt daarbij alsnog tot de schuldsaneringsregeling te worden toegelaten. Rechtbank en hof wijzen […]

Jaarverslag van de Hoge Raad over 2020

Het jaarverslag van de Hoge Raad over 2020 is gepubliceerd. In de algemene inleiding op het jaar verslag memoreert de Hoge Raad dat als gevolg van de gezondheidscrisis de rechtspraak in 2020 met nieuwe dringende vragen werd geconfronteerd, een duidelijke illustratie van de vitale functie die de rechtspraak in de samenleving heeft. Die zaken zijn met voorrang behandeld om de […]

De Wvggz en de strafrechter

HR 9 april 2021 ECLI:NL:HR:2021:534 Indien de rechter ambtshalve toepassing van art. 2.3 lid 1 van de Wet forensische zorg (Wfz) overweegt, dient hij op grond van art. 5:19 lid 2 Wvggz de officier van justitie te verzoeken een zorgmachtiging voor te bereiden. De officier van justitie dient aan een dergelijk verzoek gehoor te geven teneinde de rechter in staat […]

Wat als het rijbewijs ingevorderd is?

Wanneer het rijbewijs is ingevorderd volgen er een aantal stappen om het weer terug te krijgen. Het is natuurlijk vervelend als je rijbewijs is ingevorderd. Nog vervelender is dat je lang moet wachten om het terug te krijgen. Het kan een keer gebeuren dat je te hard hebt gereden of net iets teveel hebt gedronken en het rijbewijs is ingenomen. […]

Niet-tijdig beslissen leidt niet automatisch tot aansprakelijkheid, ook niet in geval van een inspanningsverplichting

HR 5 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:339 (eiseres/Venray) In een overeenkomst tussen een gemeente en een ontwikkelaar stond een inspanningsverplichting voor de gemeente om binnen de wettelijke beslistermijnen een bouwvergunning af te handelen. Op grond van onrechtmatige daad is een overheid niet zonder meer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een overschrijding van die termijnen: daarvoor zijn bijkomende omstandigheden nodig. Het hof […]

Kansschade kan ook worden toegewezen als de mogelijkheid op een beter resultaat afhankelijk was van het eigen gedrag van de benadeelde

HR 26 maart 2021, ECLI:NL:HR:2010:461 Het is ook mogelijk kansschade vast te stellen indien het van het gedrag van de benadeelde partij afhankelijk was geweest of de kans op een beter resultaat zich zou hebben verwezenlijkt in de hypothetische situatie waarin de aansprakelijke partij haar die kans niet zou hebben onthouden. De casus en de vordering ISG is met COB […]