Zekerheidstelling voor proceskosten in cassatie

HR 23 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:651 De Hoge Raad heeft beslist dat zekerheidstelling voor proceskosten alleen mogelijk is in de lopende instantie en dus niet voor onbetaald gebleven proceskosten in eerdere instanties. In deze zaak wijst de Hoge Raad de gevorderde zekerheidstelling voor proceskosten in cassatie toe. In deze zaak had de verweerder in cassatie een incident opgeworpen tot zekerheidstelling voor […]

Rechterswissel tussen pleidooi en uitspraak

Hoge Raad  7 mei 2021 ECLI:NL:HR:2021:700 Ingevolge vaste rechtspraak dienen, ingeval van een rechterswisseling in de periode tussen een mondelinge behandeling en de daaropvolgende uitspraak, partijen daarover voorafgaand aan de uitspraak te worden ingelicht, onder opgave van de reden(en) voor de vervanging en de beoogde uitspraakdatum, en dienen zij in de gelegenheid te worden gesteld een nadere mondelinge behandeling te […]

De aard en ernst van de dringende reden van het ontslag op staande voet

HR 16 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:596 In deze zaak herhaalt de Hoge Raad de maatstaf die geldt bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een dringende reden voor een ontslag op staande voet. Het hof heeft die maatstaf miskend, door een voor de beoordeling van aard en ernst van de dringende reden relevante omstandigheid niet bij zijn beslissing […]

Uitleg van een distributieovereenkomst aan de hand van het Unierecht

HR 30 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:667 (i) Dat bij de uitleg van een distributieovereenkomst door de rechter gebruik wordt gemaakt van een arrest dat deel uitmaakt van het Unierechtelijke mededingingsrecht, kan niet gelijk worden gesteld aan het oordeel dat het Unierechtelijke mededingingsrecht van toepassing is. (ii) Of objectief gezien noodzaak bestaat tot reorganisatie van het volledige distributienet of van een wezenlijk […]

Privé-opnames vennoot vallen onder derdenbeslag

HR 23 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:640 Privé-opnames die een vennoot doet ten laste van zijn v.o.f. kunnen vallen onder een eerder gelegd derdenbeslag in de zin van art. 475 Rv.  Achtergrond De aanleiding voor deze zaak is vervelend. In 2002 is [betrokkene 1] om het leven gekomen door een misdrijf, gepleegd door [betrokkene 2], een broer van [eiser]. [Verweersters] zijn de […]

Omgaan met vertrouwelijke informatie in een procedure & de bedoeling van de merkhouder bij uitputting

HR 23 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:641 (i) De rechter heeft op grond van art. 22a lid 3 Rv de bevoegdheid om toegang tot gegevens, waarvan kennisneming de bescherming van een bedrijfsgeheim onevenredig zou schaden, te beperken. Die bevoegdheid kan de rechter ook ambtshalve toepassen als een partij zich erop beroept dat bepaalde gegevens het karakter van een bedrijfsgeheim hebben. (ii) Voor […]

Ongewenstverklaring opheffen. Wanneer is dat mogelijk?

Wat is een ongewenstverklaring precies? Een ongewenstverklaring is een besluit dat u ongewenst vreemdeling in Nederland bent. Dit kan als je je niet rechtmatig in Nederland verblijft en strafbare feiten hebt gepleegd of als je als vreemdeling die onrechtmatig in Nederland verblijft een gevaar vormt voor Nederland. Het gaat dus om een persoon die een ernstig strafbare daad heeft begaan. […]

Verschoningsrecht advocaat over informatie derdengeldenrekening

HR 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:532 Voor de beantwoording van de vraag of informatie over een derdengeldenrekening van een advocaat onder het verschoningsrecht (ex art. 53a AWR) valt, is beslissend of hem de informatie in zijn hoedanigheid van advocaat is toevertrouwd. Of dat het geval is, is in de eerste plaats aan de advocaat om te beoordelen. Volgens de Hoge Raad […]